Politika kvality a životného prostredia:

Sledujeme trh, monitorujeme prostredie, aktívne počúvame hlas zákazníka a vnímame potreby našich zamestnancov. Iba tak môžeme dlhodobo dosahovať úspechy. Úspech vidíme ako skĺbenie kľúčových faktorov, hodnôt a oblastí, kam chceme upriamiť svoju pozornosť a neustále sa zlepšovať. Vedenie spoločnosti spracovalo a vyhlásilo tuto Politiku kvality, ktorou sa zaisťuje plánovanie, riadenie a organizovanie všetkých činností tak, aby bol spokojný zákazník stredobodom nášho konania s minimálnymi dopadmi na životné prostredie.
 
Za plnenie Politiky kvality je zodpovedný každý zamestnanec spoločnosti v rozsahu jeho zaradenia.
  
Kľúčovými hodnotami našej spoločnosti sú:
 Spokojnosť  - hlavnou prioritou spoločnosti navonok je spokojný zákazník
 Kvalita  - kvalifikovaný personál a využívanie špičkových technológii
 Zdroje  - hlavnou prioritou spoločnosti dovnútra je vytváranie dostatočných zdrojov na rozvoj spoločnosti a uspokojovanie potrieb zamestnancov a vlastníkov
 Ústretovosť  - každý zamestnanec je pripravený načúvať požiadavkám zákazníka a je zároveň ochotný ich ústretovo riešiť
 Odbornosť  - zákazník má nárok na vysokú odbornú úroveň poskytovaných výrobkov a služieb
 Čas  - zákazník má právo na rýchlu reakciu pri vybavovaní svojich požiadaviek
 Informácie  - zákazník má právo na úplné a pravdivé informácie o našich výrobkoch a službách
 Voľba  - zákazník má právo konečnej voľby o použití výrobku alebo služby, ktorú naša spoločnosť ponúka
 Efektívnosť  
  • trvalé a efektívne zlepšovanie jednotlivých procesov v spoločnosti za účelom zlepšovania systému riadenia kvality s cieľom rozvoja výrobného potenciálu a jeho efektívnosti,
  •  
  • budeme sa usilovať prevenciou predchádzať znečisťovaniu životného prostredia, o znižovanie jeho zaťaženia, hlavne obmedzením produkcie odpadov,
  •  
  • budeme informovať verejnosť a ostatné zainteresované strany o významných vplyvoch a aktivitách spoločnosti na životné prostredie a efektívne riešiť ich pripomienky a sťažnosti.
  • PMR,s.r.o  rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie