európska únia
operačný program

Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť P M R, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií a ich zavedením do ostrej výrobnej prevádzky v spoločnosti  P M R, s.r.o. v rámci výrobného procesu v oblasti zákazkového delenia a opracovávania hutného materiálu.

Názov projektuInovácia výroby spoločnosti PMR, s.r.o.
 
Hlavný cieľ projektuZvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti P M R, s.r.o. prostredníctvom inovácie výrobných procesov

 

 
Očakávané výsledky· odstránenie úzkych miest vo výrobe a limitujúcich prvkov v ďalšom rozvoji spoločnosti,

· odstránenie nutnej kooperácie vo viacerých procesoch,

· zníženie energetickej náročnosti výroby,

· zvýšenie automatizácie, presnosti, kvality, komplexnosti ponúkaných služieb.

·eu fondy boli použité na

portálové obrábacie centrum

otryskávacie zariadenie

CNC pevnolátkový laserový páliaci stroj Fiber

laserové zváracie pracovisko

ohýbacie pracovisko tenkých plechov

Kontrahovaná výška NFP865 507,50 €
Operačný programVýskum a Inovácie – www.opvai.sk
Riadiaci orgán OP VaIwww.minedu.sk
Webové sídlo SOwww.siea.sk
Webové sídlo CKOwww.partnerskadohoda.gov.sk