európska únia
operačný program

Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť P M R, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií a ich zavedením do ostrej výrobnej prevádzky v spoločnosti  P M R, s.r.o. v rámci výrobného procesu v oblasti zákazkového delenia a opracovávania hutného materiálu.

Názov projektu Inovácia výroby spoločnosti PMR, s.r.o.
 
Hlavný cieľ projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti P M R, s.r.o. prostredníctvom inovácie výrobných procesov

 

 
Očakávané výsledky · odstránenie úzkych miest vo výrobe a limitujúcich prvkov v ďalšom rozvoji spoločnosti,

· odstránenie nutnej kooperácie vo viacerých procesoch,

· zníženie energetickej náročnosti výroby,

· zvýšenie automatizácie, presnosti, kvality, komplexnosti ponúkaných služieb.

Kontrahovaná výška NFP 865 507,50 €
Operačný program Výskum a Inovácie – www.opvai.sk
Riadiaci orgán OP VaI www.minedu.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk