Operačný program kvality životného prostredia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Predmetom zákazky sú stavebné práce. Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe výzvy a to v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Názov projektuZníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy
Hlavný cieľ projektu„Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy s.č. 10120 spoločnosti P M R, s.r.o., Martin“

 

Hodnota predmetu zákazky
991 424,67 EUR bez DPH
Operačný program

Operačný program kvality životného prostredia

www.op-kzp.sk

Identifikácia predmetu obstarávaniaPredmetom zákazky sú stavebné práce. Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe výzvy a to v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
CPV kód45000000-7 – Stavebné práce
Financovanie predmetu obstarávaniaZákazka bude financovaná v rámci Operačného programu KŽP a z vlastných zdrojov.
LehotyPredloženie cenovej ponuky: do 04.10.2019 do 10:00 hod.
Podmienky predloženia cenovej ponuky (uchádzač predloží)
  • Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 výzvy)
  • Ocenený výkaz výmer
  • Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (scan dokladu).
Spôsob doručenia cenovej ponukyPredloženie cenovej ponuky je možné e-mailom na adresu hujova@eurodotacie.sk alebo obstaravanie@eurodotacie.sk

Do predmetu ponuky uviesť „Súťaž – PMR, s.r.o.“.

Ponuka  uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Kritérium hodnoteniaNajnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH.
Ostatné informáciePMR, s.r.o.  si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak neprijateľná, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a nebolo možné ich vopred predpokladať.

PMR, s.r.o.  si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol nepravdivé údaje.

V prípade, že v rámci opisu predmetu zákazky bol použitý  konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

Identifikácia

 

Názov:                            PMR, s.r.o.

Sídlo                              Čsl. Armády 3/10223, Martin

IČO:                                36385361

zastúpený:                     Ing. Milan Malák, konateľ

 

tel.:                                +421 903793703

e-mail                                malak@pmr.sk

 

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie

 

Názov:                            Euro Dotácie, a.s.

Kontaktná osoba:          Mgr. Hujová Alena

IČO: 36 438 766

IČ DPH:SK2022122520

S í d l o

Obec (mesto):                Žilina

PSČ: 010 01

Ulica:                              Na Šefranici

Číslo: 1280/8

Telefón:                          041/415665268

Elektronická pošta:        hujova@eurodotacie.sk

Internetová adresa:        www.eurodotacie.sk

Prílohy : zmluva o dielo
              projektová dokumentácia
              výkaz výmer
              výzva na predkladanie ponúk 
              záznam z prieskumu trhu – vyhodnotenie VO