Zváranie Laserom

Spoločnosť P M R, s.r.o. disponuje vysokoproduktívným robotizovaným pracoviskom, ktoré je určené  na laserové zváranie s využitím výkonného pevnolátkového lasera s optickým navádzaním do miesta zvárania. Jedná sa o bezkontaktné zváranie s unikátnymi mechanickými vlastnosťami.

Nové a neustále sa zvyšujúce požiadavky výrobnej praxe poháňajú kvantitatívny aj kvalitatívny rast pokrokových zváracích technológií v strojárskej výrobe. V oblasti technológií spájania kovových materiálov prebieha neustály vývoj, ktorý je ovplyvnený tak týmito narastajúcimi požiadavkami, ako aj čoraz väčšími nárokmi na technologickú infraštruktúru potrebnú pre laserové technológie.

zvráranie laserom robot

Technické parametre

 • Zváranie hrúbok v rozsahu od 0,5 mm do 8 mm
 • Zváranie širokého  spektra materiálov a ich kombinácií
 • Výkon zdroja 4000 W
 • Pulzný režim zvárania
 • Kontinuálny režim zvárania
 • Možnosť použitia prídavného materiálu
 • Zváranie v ochrannej atmosfére
 • maximálna dĺžka 2000 mm
 • maximálna šírka 800 mm
 • maximálna hmotnosť 1000 kg
 • možnosť zvárania rotačných súčiatok
 • Výhody laserového zvárania
 • Minimálne množstvo vnesenej energie potrebnej na natavenie zváracích plôch
 • Možnosť dosiahnutia úzkej a hlbokej penetrácie materiálu
 • Minimálne deformácie a nízke zvyškové napätia spôsobené zváraním
 • Vysoká produktivita práce
 • Možnosť zvárania v ťažko dostupných miestach
 • Možnosť použitia kombinácie zváraných materiálov
 • Vysoká pohľadová akosť zvarových spojov bez mechanického opracovania
Zvraránie laserom zvar

Základ činnosti lasera spočíva v zosilňovaní svetla stimulovanou emisiou žiarenia – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser ako taký je vo svojej podstate vlnenie optického druhu, ktoré patrí do skupiny elektromagnetického žiarenia a od iných druhov žiarenia sa líši vlnovou dĺžkou. Vyznačuje vysokou koherentnosťou, monochromatickosťou a rovnobežnosťou emitovaných fotónov. Laserový zväzok je generovaný v zváracom zdroji, z ktorého je vedený prostredníctvom optického vlákna do laserovej – zváracej optiky. V tejto optike je zväzok laserového lúča usmernený a fokusovaný pomocou šošoviek. Výstup zo zváracej optiky je teda zfokusovaný laserový lúč, ktorého časť pri dopade na základný materiál sa odrazí (v závislosti od zváraného materiálu), časť prechádza cez samotný materiál a časť absorbuje. Absorbovaná energia spôsobuje natavenie materiálu a jeho odparovanie. Tavenie a odparovanie materiálu sprevádzajú rozličné efekty, napr. tvorba ionizácie a plazmového oblaku nad materiálom. Teplom ovplyvnená oblasť – TOO sa môže v dôsledku absorpcie žiarenia líšiť od teoreticky predpovedaného priemeru stopy zväzku (v závislosti od použitej optiky a priemeru optického vlákna). Jej veľkosť a výsledný efekt žiarenia je určený predovšetkým výkonom laserového zdroja, plošnou hustotou výkonu žiarenia, povrchovými podmienkami a tepelnými vlastnosťami. Vo všeobecnosti je však TOO oblasť pri použití laserového lúča veľmi malá, čo má za následok minimalizovanie deformácií po zváraní a tak nutnosti ďalších operácií ako je opracovanie.

Kontakt