Akreditované kalibračné a skúšobné laboratórium:

Kalibračné laboratórium,skúšobné laboratórium, kalibrácia dĺžok a rovinného uhla

Akreditované kalibračné a skúšobné laboratórium je akreditované Slovenskou akreditačnou službou podľa STN EN ISO/IEC 17025

Vážení zákazníci. Naše laboratórium rozšírilo svoju ponuku o:
   - kalibráciu vodorovných dĺžkomerov do 1000 mm
   - koncové mierky do 1000 mm
   - kontrolu rovinných (kontrolných )dosiek do 10 000 mm
   - kontrolu pravítok priamosti do 10 000 mm
   - kontrolu sínusových pravítok
   - kužeľové závitové trne a krúžky
Osvedčenie o akreditácii a rozsah akreditácie
Osvedčenie o akreditácii kalibračného a skúšobného laboratória Rozsah akreditácie skúšobné a kalibračné laboratórium
Kalibračné a skúšobné laboratórium ponúka kalibráciu neurčených meradiel v zmysle platnej legislatívy o metrológii v nasledujúcich oboroch merania:

Kalibrácia dĺžky:

 - nadväzovanie koncových mierok v rozsahu 0,3 - 1000 mm na referenčné etalóny 3. a 4. rádu
 - kalibrácia valčekových a závitových kalibrov a krúžkov do 270 mm
 - kalibrácia posuvných meradiel všetkých druhov do 1500 mm
 - kalibrácia mikrometrických meradiel všetkých druhov do 1000 mm
 - kalibrácia číselníkových odchýlkomerov všetkých druhov s delením 0,001 a 0,01 mm
 - kalibrácia oceľových pravítok
 - kalibrácia oceľových stáčacích metrov a pásiem do 100-metrov a ďalších meradiel dĺžky
 - kalibrácia dĺžkomerov a výškomerov do 1000 mm

Kalibrácia rovinného uholu:

 - kalibrácia uhlomerov
 - kalibrácia uholníkov do 750 mm
 - kalibrácia sínusových pravítiek
 - kalibrácia primeriavacích a kontrolných dosiek (platní)

Ostatné metrologické činnosti:

Ponúkame tiež metrologické posudky a expertízy (posudky na meradlo, posudky na dokumentáciu z hľadiska merania), konzultácie (metodiky merania, neistoty merania) a zaškolenie personálu na rôzne prístroje z oblasti merania dĺžky, rovinného uhla.
PMR,s.r.o rezanie,delenie,plechu,profilov,laser,plazma,kyslik,ohybanie